• wypożyczalnia samochodów osobowych,wynajem samochodów,samochód z kierowcą
 • samochód zastępczy,wynajem samochodu Kraków,wypożyczalnia samochodów osobowych
 • wynajem samochodów osobowych Kraków,wynajem samochodów,wypożyczalnia samochodów Kraków
 • wynajem samochodów osobowych,wynajem samochodów,hotel motoryzacja
Chcesz wynająć samochód?
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
office@jolcar.com.pl

Rezerwacja

Sprawdź cenę

Miejsce odbioru pojazdu

Numer lotu

Miejsce zwrotu pojazdu

Grupa
Wczytuje dane
Data wynajmu m-d-y

Data zwrotu m-d-y


Kontynuuj 1

Klauzula informacyjna administratora danych JOLCAR RENT A CAR
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujmy, że:
 

I. Administrator danych osobowych
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest JOLCAR Morawska Jolanta z siedzibą w Katowicach 40-581 przy ulicy Orzeszkowej 19. Wszelkie pytania i kwestie dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą e-maila: office@jolcar.com.pl
 

II. Cele i podstawy przetwarzania
 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Kontaktowych

  a) Możliwość bezpośredniego porozumiewania się z kierowcą –możliwość kontaktu na różne sposoby (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej). W takim przypadku zostaną wykorzystane Państwa dane osobowe, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/żądanie. Istnieje również możliwość kontaktu z Państwem w związku z pojazdem lub innymi istotnymi kwestiami związanymi z kierowcą. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu, którą posiadamy z Państwem) lub za Państwa zgodą,

 2. Realizacja usługi dla pojazdów

  a) Zarządzanie pojazdem - przetwarzamy Państwa dane w związku z zarządzaniem Państwa użytkowaniem pojazdu i bieżącym zarządzaniem pojazdem, co do którego mamy uzasadniony interes (realizacja umowy najmu zawartej przez nas z Państwem),

  b) Naprawa, konserwacja i opony - przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem (zaplanowanych) usług naprawczych i przeglądowych oraz usług związanych z oponami Państwa pojazdu, w odniesieniu do których mamy uzasadniony interes (realizacja umowy najmu zawartej przez nas z Państwem),

  c) Przetwarzamy informacje na Państwa temat poprzez rejestrowanie i zarządzanie wypadkami, w których mogli Państwo i/lub pojazd uczestniczyć, w celu przywrócenia mobilności i obsługi szkód. W stosownych przypadkach zapewniamy pomoc drogową oraz samochód zastępczy. Możemy również wykorzystać te informacje do oceny naprawy szkód w ramach naszych zasad postępowania z uszkodzeniami i zachowania ryzyka, w odniesieniu do których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych,

  d) Zarządzenie karami drogowymi i parkingowymi - Grzywny drogowe i/lub parkingowe nakładane na kierowcę pojazdu mogą być kierowane do JOLCAR RENT A CAR, jako zarejestrowanego właściciela pojazdu, przez organ, który nałożył określoną karę drogową lub parkingową (np. policja lub samorząd lokalny). Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przetwarzania i zarządzania zapłatą grzywny oraz, w stosownych przypadkach, w celu uzyskania zwrotu kosztów od naszego Klienta, w odniesieniu do których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych,
   

III. Odbiorcy Danych
 

Ujawniamy Państwa dane:

 1. Organom ścigania, np. policji lub organom administracji i lokalnym w celu umożliwienia im kontroli tożsamości, oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw,
 2. Stronom trzecim działającym w naszym imieniu w związku z rozpatrywaniem roszczeń i prowadzeniem czynności windykacyjnych takich jak kancelaria prawnicza,
 3. Biuro rachunkowe,
 4. Firmy ubezpieczeniowe (likwidatorzy szkód)


IV. Okres przechowywania danych
 

Państwa dane osobowe:

 1. wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z pracodawcą, jednak nie dłużej niż przez okres trwania Państwa stosunku pracy oraz przez 3 lata od ustania umowy lub zakończenia stosunku pracy,
 2. będące danymi księgowymi będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub spłacone,
 3. uzyskane w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym / komunikacyjnym, będą przechowywane przez czas likwidacji szkody oraz przez 3 lata od jej likwidacji.


V. Prawa osób, których dane dotyczą
 

JOLCAR Morawska Jolanta pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez JOLCAR Morawska Jolanta przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VI. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. w celach marketingowych). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, JOLCAR Rent a car: ul. E. Orzeszkowej 19, 40-581 Katowice, NIP: 634-109-30-69, REGON 272209479 KONTO: PKO BP II oddz. Katowice 90 1020 2313 0000 3102 0022 3941 ODDZIAŁ: Lotnisko Katowice-Pyrzowice Tel./fax +48-32/25-27-266, tel./fax. +48-32/284-5915, 24h tel.kom.(0601) 97-52-34 http: www.jolcar.com.pl , e-mail: office@jolcar.com.pl przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.VII. Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkiem?
 

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem wynajęcia pojazdu.VIII. Przekazywanie danych
 

 1. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, które mogłyby wykorzystywać je w celach marketingowych,
 2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski,


IX. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Od 25 maja tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych